Vier veel gehoorde onterechte kritieken op het theisme

In discussies en op het internet kom ik regelmatig kritiek tegen op het theïsme, dit in de vorm van kritiek op religie (godsdienst). Deze pagina zal uitleggen welke kritiek ik ben tegen gekomen en waarom deze onterecht gekoppeld is aan religie in het algemeen en het Christendom in het bijzonder.

Kritiek 1: “alle geweld in de wereld word veroorzaakt door religieuze overtuigingen.”.
-Madeleine Albright in de Volkskrant ´Een strenge liefdevolle oma als opvolger van Bush´, 24 juni 2006 -Alied Truijens.
(Albright was diplomate en is democratisch politica, voormalig minister van Buitenlandse Zaken 1997-2001 U.S.A.)

De redenering van Albright wordt door veel mensen gesterkt door de steeds terugkomende problematiek in Israël, de moord op de Katharen, door de Kruistochten uit naam van het christendom, de Jihad van de Islam en de reformatie waarbij gemoord werd en in sommige gevallen nog steeds gemoord wordt. (De Katharen waren Gnosten die een vorm van christendom aanhingen, ze werden als sekte beschouwd en uiteindelijk door andere Christelijke groeperingen zijn uitgemoord.)

Om dit alles op religieuze overtuigingen te projecteren is te kort door de bocht en te categoriseren onder ‘jumping to conclusions’. Er mist een causale link. Een causale link kan een geloofsvoorbeeld zijn die vereerd wordt waarbij geen kritiek mogelijk is welke heeft opgeroepen dan wel heeft voorgeleefd het zwaard ter hand te nemen. Een dergelijk voorbeeld in erkende bronnen vormen dan causale lijn naar handelingen die als oorzaak kunnen fungeren van geweld. Zodoende zijn de geloofsgeschriften en de daden van handelingen van hoofdpersonen in een geloof essentieel om tot een dergelijke conclusie te kunnen komen.

De meeste moorden zijn niet uit naam van religie gepleegd maar uit darwinistisch principe, selectie door de dood van de ander. Dit vind plaats bij de Oeigoeren in China en heeft plaatsgevonden bij het Armeense volk evenals bij Joden en Zigeuners. Dit is een ongeremde strijd naar dominantie waarbij men juist ongeremd zonder erkenning en grond voor de heiligheid van het leven dergelijke zaken ten uitvoer brengt. Dit is the survival of the fittest op zijn lelijkst. Wie het fitst is wordt bepaald door wie overleeft en wie in staat is de macht uit te oefenen. Howard Bloom heeft dit uitgewerkt in zijn boek het Lucifers Principe en gaat over vijf kern aspecten van organisme en hun gedrag in groepen. Deze kern aspecten zijn: Conformity enforcers, Diversity Generators, Intergroup tournaments, Resource Shifters and Inner Judges. In het boek worden historische beschrijvingen gegeven van hoe deze factoren naar voren zijn gekomen in de geschiedenis. Voor mij bevestigt het dat de neiging tot kwaad in de mens aanwezig is. Dit zat achter de holocaust en moord op Jehova´s getuigen, Joden, homoseksuelen en Zigeuners in W.O.2, achter de moord in het atheïstische Stalinistische Sovjet Unie. Daarnaast was de eerste wereld oorlog om dominantie en absoluut niet om religie. Mevrouw Albright heeft dus ongelijk, daar is immers maar één van de gegeven voorbeelden voor nodig.

Hier wordt verder ingegaan op het christendom en zal aangetoond worden dat de moorden uit naam van het christendom niet zijn gepleegd door het christendom. Het is niet het christendom dat tot die moorden heeft aangezet en de oorzaak daarvan is. Als je meent dat het anders is dan veronderstel je dat de volgende redenering die geen verborgen premissen kent correct is:
1. Jezus van Nazareth (Christus) zegt onder andere: “gij zult niet stelen en gij zult niet doden. Wil iemand niet luisteren sla het stof van de voeten en ga verder. Zelfs bij zijn arrestatie is er een volgeling van Jezus die een oor afhakt bij een Soldaat ter bescherming van zijn meester. Jezus verbiedt zijn volgeling het zwaard te verheffen, er is al een oor van een soldaat afgeslagen, dit zet hij aan en geneest hem op wonderbaarlijke manier”.
2. Piet en Rasshiet zitten eeuwen later in een groep die Jezus ziet als de Christus, en diens daden en woorden een heilige waarde toekennen. Dit gezien Jezus zijn woorden erg belangrijk zijn. Ze noemen zich Christenen.
3. Piet en Rasshiet zien dat Klaas en Mo die zich niet aan Jezus zijn woord conformeren.
4. Om dat te stoppen bestelen de Christenen Klaas en Mo eerst, waarna ze hen vermoorden.
5. Vervolgens beweert Albright met haar stelling dat de oorzaak van de roofmoord op Klaas en Mo was dat Piet en Rashiet Christenen waren.
6. Dus het Christelijke geloof, is de oorzaak van stelen en moord. ??

De bovenstaande redenering gaat scheef omdat 4 nooit consistent kan volgen uit 1, gezien 1 expliciet 4 afwijst. Het christendom heeft niet geleid tot wandaden. Het zijn menselijke groepsprocessen waarbij zonder de rationele consistentie te controleren de noemer “Christelijk” op is geplakt. Deze groepsprocessen kunnen in iedere groep uitmonden in mooie als wel verschrikkelijke dingen. Zodra men overgaat tot gedrag dat afwijkt van de leer van Jezus, wordt er niet gehandeld zoals het christendom dat voorschrijft, en is dat daarmee ook niet Christelijk. Dit omdat de Bijbel en het voorbeeld van Jezus juist het geweld expliciet schuwt. Jezus was ook geen militair leider of held in het slagveld. Voor meer informatie over Jezus en zijn leven lees de vier evangeliën die in de bijbel staan. Dit zijn de boeken Mattéüs, Marcus, Lucas en Johannes. (Dit sluit niet uit dat er geen andere religies zijn die mogelijk wel tot geweld aan kunnen zetten, uitgaande van andere geloofsgeschriften en het voorbeeld figuur dat gevolgd wordt)

Bloom, H. K.,(1995), ‘The Lucifer Principle: A Scientific expedition into the forces of history’, New York: Atlantic Monthly Press.

Kritiek 2: “Darwinistische evolutie heeft de mens gemaakt, dus niet God”.
Darwinistische evolutie is de evolutie die gebruikt is in de evolutieleer. De evolutieleer is gebaseerd op de speculatie dat er kleine geleidelijke veranderingen in een soort optreden die over vele miljoenen jaren heeft geleid tot de mens zoals die nu is. Dit is een doorbouwsel op het idee dat evolutie kan leiden tot het ontstaan van nieuwe soorten.

De bovenstaande theorie loopt vast op het punt van het ontstaan van leven. Dit gezien leven niet uit het niets ontstaat net zo als dat materie niet zomaar uit de lucht kan komen vallen. Zo is er altijd een oorzaak voor geweest. Dit even als natuurwetten impliceren dat er een natuurwetgever is. Darwinistische evolutie sluit God dus niet uit, het conflicteert echter wel met een orthodoxe (strikte) opvatting van het scheppingsverhaal volgens Genesis. Het lastige is echter dat het woord evolutie verschillende betekenissen heeft. Van deze verschillende betekenissen zijn er zes nodig die bewezen dienen te worden om de evolutie leer als wetenschappelijk te bestempelen (Wetenschappelijk is hier alles dat getest, ervaren en gedemonstreerd kan worden.). Deze zijn:
1. Cosmische evolutie – de oorsprong van tijd, ruimte en materie.(onbewezen en niet wetenschappelijk)
2. Chemische evolutie – de oorsprong van hogere elementen uit waterstof. (onbewezen en niet wetenschappelijk)
3. Sterrenkundige en planeet evolutie – dit om de oorsprong van sterren en planeten te verklaren.
(Dit is onbewezen en niet wetenschappelijk, niemand ooit een ster heeft zien vormen, terwijl we ze alleen zien opblazen in supernova´s).
4. Organische evolutie – de oorsprong van leven uit niet leven materiaal. (onbewezen en niet wetenschappelijk)
5. Macro evolutie – dier dat veranderd van soort. (onbewezen en niet wetenschappelijk)
6. Micro evolutie – variaties binnen de soorten. (wetenschappelijk bewezen)

Van deze zes vormen van evolutie is er echter maar één wetenschappelijk aangetoond en dat is Micro evolutie. Dit zien we alom, zoals in de verschillende soorten honden. Het blijven allemaal honden ondanks de variaties. Fruitvlieg onderzoek heeft ondanks de honderdduizenden generaties fruitvliegjes nog nooit aan kunnen tonen dat macro evolutie mogelijk is.. Het resultaat was altijd een soort vlieg.
Nummers 1 t/m zijn 5 onbewezen. Deze vallen daarmee evengoed onder een geloof i.p.v. wetenschap. Hieruit volgt dat de gehele evolutie leer onbewezen is en daarmee niet meer is dan een speculatie uit geloofsovertuiging. Deze heeft hiermee niet meer aantrekkingskracht dan de strikte interpretatie van de bijbel, dit gezien een wonder en een onbewezen theorie in de zelfde situatie verkeren. Het verschil is echter dat wij sinds de ´verlichting` geneigd zijn het wonder dat verder gaat dan de huidige stand van natuurwetenschappen als zijnde iets bovennatuurlijks niet te aanvaarden in de voering van reden. Daarnaast zit iets dat bewust als wonder wordt aangeleverd in een negatieve vrijwel onmogelijke bewijslast situatie, dit gezien een wonder per definitie een extreme uitzondering inhoud. Maar vanuit het bewustzijn van het bovenstaande dienen we te realiseren dat het in beide situaties gaat om onbewezen geloofsuitgangspunten. Hierbij dienen we ons ook bewust te zijn van het framing effect, en waakzaam te zijn dat frames niet als bewijs worden gebruikt. Dit effect houdt in dat interpretaties van de werkelijkheid binnen een frame worden uitgelegd. Dit is gebeurd zodat een deel van de wetenschap van afgelopen zestig jaar in een darwinistisch jasje is geraamd, dit terwijl de bevindingen ook in andere jasjes zouden kunnen zijn gestoken. Ter conclusie, het is dus absoluut onzeker of evolutieleer feitelijk is. Daarnaast is het zo dat als deze feitelijk is, deze het bestaan van God nooit zal uitsluiten, gezien evolutie dan als medium gezien kan worden dat door God gemaakt is. Dit vereist echter wel een dynamische interpretatie van Genesis.
Mijns inziens is het goed te twijfelen aan de evolutieleer, dit gezien de theorie nog onbewezen is. Mijn scepsis naar deze theorie wordt verder gevoed door de titel van Charles Darwin’s boek evenals de ethiek die daar in het verleden uit is afgeleid in de vorm van het sociaal Darwinisme. Het boek van darwin draagt in de volksmond de naam “The Origin of Species” maar heeft de volledige naam “The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favored Races in the struggle for Life”. Dit boek werd door Nazi’s en fascisten gebruikt om hun ideologie te steunen. Doordat Darwin de mens als dier had benoemt en zijn boek die dubieuze titel draagt verleent het steun aan het Nazi gedachten goed. De Nazi’s hebben wat ideeën hierdoor opgedaan en overgenomen in combinatie met het (volgens hun) favoriete Arische ras was het ombrengen van de Joden, homoseksuelen en Zigeuners niet meer dan het doden van dieren. Dit was volgens het Nazi perspectief niet meer dan natuurlijke zuivering die is gelegitimeerd vanuit het idee dat hun ras superieur is en dat het daarmee het recht heeft voort te bestaan, dat volgens de evolutieleer zoals Darwin die heeft gebracht ten kosten gaat van anderen.
Daarnaast heeft de de wetenschap één ding duidelijk bewezen en dat is ‘de faalbaarheid van theorieën’. Daarnaast is gegronde kritiek op iedere door wetenschap aanvaarde theorie belangrijk om de theorie verder te doen ontwikkelen en verkeerde wereldbeelden te verwerpen. Als deze houding niet zal zijn geweest dan was de aarde volgens huidige wetenschap nog steeds plat.
De creationisten leveren kritiek op darwinistische evolutie, dit doet onder andere ‘Kent Hovind’. Hij is strikt tegen de evolutieleer en zijn kritieken zijn te vinden op deze link. Ik vind hem wel komisch, maar voor mij haalt hij er te veel bij, vandaar dat ik u ook doorverwijs naar een christelijke site over schepping of evolutie. Hiernaast wil is er de volgende website die ingaat op bewijzen van evolutie. Mocht u aanvullingen of kritiek hebben op het hierboven vermelde, dan bent u bij deze gevraagd mij te e-mailen en uw kritiek uit te leggen.

Kritiek 3: “De God die de bijbel omschrijft is kwaadaardig”
Zoals het beschreven in het oude testament vraagt God aan Abraham om zijn zoon te offeren, en als God ziet dat Abraham dat wil doen, dan laat God het niet door gaan. De vraag van God alleen al duidt dan volgens bepaalde atheïsten op een kwaadaardige en/of geschifte God.

Dat Abraham wordt gevraagd het meest dierbare op te geven omwille van God is erg bijzonder. Dit is echter conform de Christelijke leer waar gesteld wordt God boven al lief te hebben met heel ons hart, ziel en verstand. Bij het daartoe bereid vinden van Abraham, laat God het offer niet doorgaan, wat getuigd van genade.
Het stellen dat God kwaadaardig of geschift is, is onverstandig en nogal leeg zonder absoluut referentiepunt. Gezien het enige absolute referentiepunt God kan zijn is een dergelijk oordeel over God niet te maken. Dit is gelijk aan het kwaadaardig of geschift vinden van datgene dat we niet begrijpen en waar geen referentiepunt voor gevonden is. God gaat het verstand te boven, wat hier een rationeel dilemma vormt voor hen die over God willen oordelen. Dit terwijl God alles weet en per definitie goed is en het goede voorheeft met ons mensen. De goedheid van God gaat zelfs zover dat zijn creaties de mogelijkheid hebben gekregen te breken met God, ook al zal dat de dood betekenen.(Dit is wat Lucifer a.k.a. Satan heeft gedaan, maar ook de mens, Adam). Maar zelfs in deze situatie heeft God zijn zoon gestuurd, Jezus Christus waardoor wij mensen direct tot God kunnen komen.
Soms wordt dit derde kritiekpunt ook aangevoerd als argument voor het niet bestaan van God. Dit terwijl ethiek niet bepalend is voor wat wel of niet is, alleen voor wat wenselijk is. Dan zijn we bij mensen gekomen die denken dat het geen wat ze niet begrijpen, kwaadaardig is en daarom niet bestaat. De opvatting die afstand doet van God doet tekort aan de complexe werkelijkheid waar wij slechts een fractie van begrijpen. Het doet mij dan ook denken aan een klein kind dat zijn handen voor zijn ogen doet, en erbij zegt dat hij of zij er niet is.

Kritiek 4: “De kerk en het Christelijke geloof heeft de mens al eeuwen dom gehouden”
Om te beginnen zal ik niet ontkennen dat de periode na het Romeinse rijk tot het eind van de middeleeuwen een lange weg van ontwikkeling is geweest. Hierbij waren de dominante groepen niet altijd en ook zeker niet volledig voor onderzoek en innovatie gegaan. De kerk is ook één van deze dominante groepen geweest. Maar het gedrag van het weinig stimuleren van innovatie is te verklaren uit conservatief groepsgedrag, niet uit de kerkelijke leer die in de bijbel is gegrondvest. De tijd na het Romeinse rijk is juist de periode geweest die Nederland middels het Christendom heeft geroepen en nog steeds oproept tot onderzoek. De noordelijkere landen zijn juist mede door het Christendom verder ontwikkeld dan dat ze ooit er voor waren! Klik voor meer informatie links in de balk op ´wetenschap Atheïsme en Theïsme´. Het Christelijke geloof zet aan tot verstandelijk inzicht en wetenschap. (Het is immers het eerste gebod om God lief te hebben met hart, ziel en verstand).
We mogen niet vergeten dat de Katholieke kerk heeft geïnvesteerd in het bieden van opleidingen voor mensen die het anders niet zouden kunnen veroorloven. Dit is wat de kerk (Protestant evenals Rooms) nog steeds doet in minder welvarende landen. Zo heeft onder andere de verlichtingsdenker Voltaire een opleiding van de Jezuïeten gehad. De rationaliteit is voornamelijk doorgegeven door geleerden van de Kerk. Hier heeft Voltaire zijn rationaliteit vandaan gehaald, het is ook deze rationaliteit die ingezet is bij de initiatie van de verlichting in Europa. Hierbij werd behalve rationaliteit ook de assumptie verspreid dat wonders niet bestaan. (Wat later weer is afgebrokkeld omdat alles wat niet verklaard is als wonder te beschouwen is. Vanuit deze verwondering ontstaat nieuwsgierigheid en werken vrijwel alle onderzoekers).
Dus terugkomende op de kritiek, is het niet correct te stellen dat het Christelijke geloof de mens heeft dom gehouden. Dat de kerk heeft gedwaald en de mens heeft dom gehouden komt uit de reformatie, waar de protestanten braken met de Rooms Katholieke kerk leer. Dit omdat de protestanten de vrijheid van het door iedereen laten lezen van de bijbel (de heilige geschrift) hebben gestreden. Dat de kerk de mensen heeft domgehouden werd destijds als leus gescandeerd door de protestanten. Dat was één van de voornaamste redenen van de reformatie. De Rooms Katholieke kerk heeft al geruime tijd geleden deze fout gecorrigeerd, door wetenschap verder te bevorderen en er is vergeving gevraagd voor de fouten die kerkleiders in het verleden hebben gemaakt. Het stellen dat de kerk de mens heeft domgehouden is daardoor ongenuanceerd. Dit blijkt onder andere uit de vele Katholieken universiteiten evenals de universiteiten die ooit Rooms Katholiek waren. Het was de kerk die gedurende haar bestaan flink heeft investeerde in wetenschap en daarmee ook een bijdrage heeft geleverd die niet te ontkennen valt. Dit vooral als we het vergelijken met de niet van oorsprong kerkelijke wetenschapsinstituten die pas zeer kort bestaan.

2 comments on “Vier veel gehoorde onterechte kritieken op het theisme

 1. Léon

  Graag eerst leren spellen voordat u zich met deze uiterst belangrijke materie bezighoudt.
  Bijv. bevestigd regel 21; nijging regel 21; etc
  Graag bronvermeldingen bij de bewering “De meeste moorden zijn niet uit naam van religie gepleegd maar uit darwinistisch principe, selectie door de dood van de ander.”
  Slechts verwijzing naar Howard Bloom vind ik nogal mager.
  De bewering “Om dit alles op religieuze overtuigingen te projecteren is een vorm van ongepaste projectie” is een bewering zonder argumenten.
  Kortom de inhoud van het gehele artikel is zwak. Als scepticus ben ik zeer sceptisch over dit hele artikel. Zo sceptisch dat ik u dringend verzoek het onderhavige artikel te verwijderen!

  1. RBP

   dank voor het concreet benoemen van de taalfoutjes, een fonetisch taalbegrip kent zo haar beperkingen. Dank voor de overige feedback, ik heb eea aangepast.

Leave a reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.