Cliché – Seks en het huwelijk

Waarom geen seks voor het huwelijk?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden dienen we eerst te weten wat het beste is. Wat ieder gezond mens ten diepste wil is een veilige relatie waarin men de intimiteit van het lichaam kan delen. Vanuit ware liefde is het het beste dat die unieke persoon, de enige persoon is waarmee dit gedeeld wordt. Weinig mensen vinden het echt leuk en niet kwetsend om met hun geliefde te spreken over de andere waarmee die intimiteit ook is gedeeld. Ingaand op deze detail is de vergelijking met het afgelikte boterham concept niet zo vreemd. Ieder mens heeft het liefst zijn of haar eigen boterham waar anderen niet aan hebben gezeten. De menselijke natuur stuurt ons er op aan om zorgvuldig om te gaan met dat gene dat nog vele malen intiemer is dan ons voedsel: seks. Vanuit dit kader is het ideaal als men de juiste persoon vind waarbij men dan ook blijft, helemaal omdat seks alles te maken heeft met reproductie. Zo is het belangrijk voor de kinderen die er mogelijk uit voortvloeien dat man en vrouw bij het hebben van seks bij elkaar blijven.

 

Het is getuigd van zuiverheid van wil om seks in een kader te plaatsen van binding en toewijding. Daarmee heb je je naaste lief als jezelf, omdat wij het liefst iemand hebben die alleen van ons is en dus niet is gedeeld. Bij een soort time-sharing constructies komt men vaker bedrogen uit. We willen als mens het liefst die ééne persoon waarmee we de toewijding kunnen vinden die nodig is om nu en in de verre toekomst samen te zijn. Seks creëert daarbij een intieme binding tussen mensen die het beste gereserveerd kan blijven voor die unieke persoon. Mijns inziens is seks voor het huwelijk dus niet ideaal en is het daarom het beste om te trouwen. Dan kies je voor de levenslange toewijding, dit is wat men zelf zegt, in voor en tegenspoed tot de dood.

 

Nu zal je als kritische lezer allicht denken dat dit van een naïviteit getuigd en idealiter wel zo kan zijn, maar de werkelijkheid is weerbarstiger. Van een afstand is het makkelijk de gevoelens van lust weg te wuiven. Hierop zal ik als eerste antwoorden dat moeilijk of makkelijk niet de vraag is voor wat het beste is. Iemand die er sterk naar nijgt te stelen die zichzelf in kan houden en niet steelt doet het nog steeds beter dan iemand die zich overgeeft aan zijn/haar verlangen. Maar ik ben het er mee eens dat het makkelijker is om dit te beschrijven dan er ook naar te leven. Het is haalbaar en of het voor jou haalbaar is weet je pas door volledig te gaan voor liefde waarin de seks gereserveerd blijft tot na een bewuste overeenkomst. Er naar leven eist dan een gematigdheid en een bewustzijn van het handelen. Dit bewustzijn is dan ook erg belangrijk omdat de lichamelijke binding die seks inhoud een geestelijke binding beslaat die het niet makkelijker maakt. Het is geen compliment als iemand veel seksuele relaties heeft gehad, het getuigd van een bepaalde instabiliteit en gebrek aan liefde. Hierdoor is het des te pijnlijker dit te horen van de persoon die je lief hebt, gelukkig zijn resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst. Het gaat er in dit opzicht om waar wij als mensen vanaf nu tot in de toekomst voor staan!

 

lDaarom is het goed voor mensen die seks hebben in hun relatie om gewoon te trouwen en dat welgemeend te doen. Dan erkent men de binding die men is aangegaan voor de buitenwereld. Uiteraard moet dit wel het geval zijn, als het dat niet is dan zit je dus in een relatie met iemand die je daar nog niet voldoende voor vertrouwd. Je lichaam heb je de ander al gegeven. Of was het alleen lust en wanhoop dat beide daartoe dreef?, om één van de meest intieme dingen te delen?  was het goed zonder klaar te zijn met vertrouwen en toewijding die echte liefde vraagt? Het is deze echte liefde van toewijding en een stukje overgave die de ware liefde definieert, en dat is het ideaal!

 

Hierbij hoor je dan vaak allerlei kul verhalen over seksuele compatibiliteit, het is echter allemaal gebaseerd op communicatie want dat is wat een relatie hebben betekent. Het is daarmee dus niet de lust die leidend is maar de liefde waar de eros(seksuele liefde) de toefjes op vormt en niet andersom. Een basis van eros(seksuele liefde) met af en toe wat communicatie daarop houdt zeker geen stand. Zie dit als een pleidooi voor bewustzijn.

Het is belangrijk te realiseren dat men bij het trouwen en het huwelijk de ander eeuwige trouw belooft, in voor en tegenspoed. Wat betekent dat je elkaar voldoende lief dient te hebben om bij elkaar te blijven ook al zit het enorm tegen. In dat opzicht zit in het huwelijk een behoorlijk stuk overgave. Dit realiserende is het belangrijk een van de meest intieme dingen te bewaren voor die persoon waar je een toewijdingsverklaring in waarheid voor wil aangaan bij het huwelijk.. Het is niet makkelijk, maar het gaat om het ideaal, dat wat perfect is. Dat is hetgeen wat meeste gebroken mensen hebben verloren. Echte liefde is geen lust, echte liefde is een kwestie van toewijding. Seks is vanuit bijbelse grondslagen alleen in het huwelijk te bezien. Dit is niet om ons te pesten, deze beschrijving kan ons enorm helpen om die ware liefde te vinden, krijgen en behouden. We gaan hier in op het Christelijke Cliché van “Geen seks voor het huwelijk”. Om dit te begrijpen dienen we te weten wat het huwelijk is en hoe seks zich daartoe relateert. Het huwelijk in onze samenleving is verworden tot het wettelijk getrouwd zijn. In de bijbel is het huwelijk gedefinieerd met seks c.q. “Het tot één vlees worden”. Daarom staat er dat het beter is te trouwen dan te branden van verlangen (1 Korintiërs 7:9). Betekent dit dat als je wil seksen je eerst dient te willen trouwen?

Ja, want seks hoort bijbels gezien alleen thuis binnen het huwelijk (tussen man en vrouw). Daarbij als we kijken naar Adam en Eva, die had geen staatsrechtelijk huwelijk en toch waren ze getrouwd (Genesis 4:1). Men is vanaf de seks met de ander verbonden in een geestelijke band. De binding die men aangaat veranderd hoe ze de ander bezien en daartoe relateren. Zowel niet Christelijke als Christelijke kennissen en vrienden hebben mij dit bevestigd en ik ken dusver niemand die dit ontkent.

 

Dus als je al aan seks doet in je relatie zonder de ander voldoende te vertrouwen om bij hem/haar te willen blijven, dan kan je stellen “you’re screwed”, want dan zit je er geestelijk aan vast. Echter denk ik niet dat het als ontucht te bezien is als men in dat geval ook bij elkaar blijft tot de dood. Dit maakt seks tot een keus die veel gevolg draagt. Echter ben ik er dan voor dat men de ander echt lief heeft en daarom de ander ook trouw kan beloven. Niet voor de sociale wenselijkheid, maar om aan te geven dat je klaar bent voor de levenslange bintenis en de overgave die het vraagt. Zo plaats je de relatie boven je werk en hobbies, want daar heb je niet zo’n belofte voor afgelegd.

 

Mede door de sterke binding die er is, zie ik regelmatig mensen die na een intieme relatie gaan rondseksen om het gemis van de ander te verdringen. Dit heb ik zien gebeuren bij tientallen mannen en vrouwen in verschillende lagen van de bevolking, het verergert de pijn (ook bij anderen) en helpt niet, het heeft tijd nodig tot men stabiliseert. Maar zelfs dan is het meer ermee omgaan dan dat het beschouwd wordt als zijnde nooit gebeurd. Vanuit de bijbel bezien is ontucht één van de doodzonde. Gelukkig kan men dankzij Jezus met deze zonde breken. Zo leert Jezus de mens bewust te zijn van het eigen handelen, zichzelf te beheersen en dat de mens die vergeving wil, zich niet opnieuw in de verleiding tot zonde brengt. Vanuit het geloof zijn deze regels geen last, maar een zegen, want ieder mens zal het liefst in één keer de juiste partner voor het leven willen hebben.

 

Het is in deze belangrijk de woorden uit de bijbel ter harte te nemen:
Proverbs (Spreuken) 6
20 My child, keep your father’s commandment, and do not forsake your mother’s teaching. 23 For the commandment is a lamp and the teaching a light, and the reproofs of discipline are the way of life, 24 to preserve you from the wife of another, from the smooth tongue of the adulteress. 25 Do not desire her beauty in your heart, and do not let her capture you with her eyelashes; 26 for a prostitute’s fee is only a loaf of bread, but the wife of another stalks a man’s very life. 27 Can fire be carried in the bosom without burning one’s clothes? 28 Or can one walk on hot coals without scorching the feet? 29 So is he who sleeps with his neighbor’s wife; no one who touches her will go unpunished. 30 Thieves are not despised who steal only to satisfy their appetite when they are hungry. 31 Yet if they are caught, they will pay sevenfold; they will forfeit all the goods of their house. 32 But he who commits adultery has no sense; he who does it destroys himself. 33 He will get wounds and dishonor, and his disgrace will not be wiped away. 34 For jealousy arouses a husband’s fury, and he shows no restraint when he takes revenge. 35 He will accept no compensation, and refuses a bribe no matter how great.

Maleachi 2:14-16
En jullie vragen je af: Waarom toch? Omdat je de vrouw met wie je je leven deelde trouweloos behandeld hebt, de vrouw met wie je in je jeugd een verbintenis bent aangegaan, waarvan de HEER getuige is geweest. 15 Wie ook maar een beetje verstand heeft doet zoiets niet, want iedereen wil toch een nageslacht dat door God gewild is? Speel niet met je leven en behandel de vrouw van je jeugd niet trouweloos. 16 Want de HEER, de God van Israël, zegt dat hij het verafschuwt wanneer een man zijn vrouw wegstuurt. Wie zoiets doet besmeurt zichzelf met onrecht – zegt de HEER van de hemelse machten. Speel niet met je leven en gedraag je niet langer trouweloos.

Matteüs 5:27-31
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” 28 En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. 29 Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. 30 En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat.

Matteüs 19:3-9
Toen kwamen er Farizeeën op hem af om hem op de proef te stellen. Ze vroegen: ‘Mag een man zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten?’ 4 Hij zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?’ 5 En hij vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; 6 ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’ 7 Toen vroegen ze hem: ‘Waarom heeft Mozes dan voorgeschreven haar een scheidingsbrief te geven en haar zo te verstoten?’ 8 Hij antwoordde: ‘Omdat u harteloos en koppig bent, daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest. 9 Ik zeg u: wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis.

1 Korintiërs 9:24-27
24 Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. 25 Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. 26 Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. 27 Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.

Galaten 5:13
Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.

Kolossenzen 3:5
Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht.

1 Tessalonicenzen 4
1 Broeders en zusters, in naam van de Heer Jezus vragen we u met klem te leven zoals wij het u hebben geleerd, dus zo dat het God behaagt. U doet dat al, maar wij sporen u aan het nog veel meer te doen. 2 U kent de voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus hebben gegeven. 3 Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht, 4 dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen (4:4) dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen – Ook mogelijk is de vertaling: ‘dat ieder van u heilig en eerbaar met zijn vrouw leeft’.5 en dat u niet zoals de ongelovigen, die God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht en begeerte. 6 Schaad of bedrieg uw broeder of zuster in dit opzicht niet, want de Heer vergeldt dit alles, zoals wij u vroeger al nadrukkelijk hebben voorgehouden. 7 God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven. 8 Dus wie deze voorschriften verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u zijn heilige Geest geeft.

2 Timoteüs 2:22
Mijd de begeerten van de jeugd, streef naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen.

2 Petrus 1:4
Hij zal zelfs Zijn heerlijkheid en goedheid met ons delen! Hij heeft ons geweldig grote en waardevolle beloften gedaan: Hij redt ons van de begeerten en het verderf om ons heen en geeft ons deel aan Zijn eigen wezen.

Maleachi 2:14-16
14 En jullie vragen je af: Waarom toch? Omdat je de vrouw met wie je je leven deelde trouweloos behandeld hebt, de vrouw met wie je in je jeugd een verbintenis bent aangegaan, waarvan de HEER getuige is geweest. 15 Wie ook maar een beetje verstand heeft doet zoiets niet, want iedereen wil toch een nageslacht dat door God gewild is? Speel niet met je leven en behandel de vrouw van je jeugd niet trouweloos. 16 Want de HEER, de God van Israël, zegt dat hij het verafschuwt wanneer een man zijn vrouw wegstuurt. Wie zoiets doet besmeurt zichzelf met onrecht – zegt de HEER van de hemelse machten. Speel niet met je leven en gedraag je niet langer trouweloos.

One comment on “Cliché – Seks en het huwelijk

  1. valentijn

    Volgens mij is het nodig om seksualiteit weer open en bloot bespreekbaar te maken binnen de kerken. Onze God is tenslotte de bedenker.

Leave a reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.