Waarom deze website?

Welkom op deze pagina.

Mijn doel is om aan te zetten tot nadenken

Het aanscherpen van gedachten (van de lezer en van mijzelf) over controversele onderwerppen aangaande het Christelijk geloof en de maatschappij visie die in Nederland heerst. Met deze inslag bent u uitgenodigd om kritisch te zijn, maar ook om aanvullingen voor te stellen.

Ik ben ervan overtuigd dat consistent denken van grote waarde is. Ook denk ik dat de Joods-Christelijke waarden en cultuur vanuit het Christelijk geloof onder druk staan en doorgaans niet om goede argumenten. Ik ben van mening dat ons land en de onderlinge verhoudingen hierdoor niet mooier worden. Er worden geregeld drogredenen openbaar gepropageerd die vanuit de menselijke reden claimen te bewijzen dat er geen God is. Zo wordt aangegeven onder het kopje ‘Drogredenen ter verdediging van atheïsme’, wat er in die redeneringen aan schort en waarom ze volgens logica gebaseerd zijn op niet kloppende redeneringen, dan wel op direct bedrog.

Onzekerheid en geloof
Het lastige is dat de mens van zichzelf de juistheid niet met absolute zekerheid kan bepalen. Dit is waarom de mens bewust of onbewust altijd geloofsuitgangspunten aanneemt. Vanuit deze zekerheid is het belangrijk zelf na te denken over de geloofsuitgangspunten die er zijn en daarin bewust keuzes te maken en daar naar te leven. Als mens ben je immers geneigd om te vereren en ongeneeslijk religieus, je leven zal zich altijd rond zaken richten die je belangrijker acht dan andere zaken. Ieder mens beantwoord bewust of onbewust de vraag wat het belangrijkst is in de daden waar men voor kiest.

Zelf geloof ik in God geopenbaard in het Christendom, dit is voor mij mijn belangrijkste geloofsuitgangspunt wat ik aanneem omdat hieruit de gelijkwaardigheid van de mens, diens natuurlijke vrijheid en verleidingen kenbaar en te funderen worden. Dit is mijns inziens vele malen meer solide dan het willekeurig aannemen van deze losse punten zonder dat dit ergens op gebaseerd is. Seq atheisme en darwinisme laat dusver weinig ruimte voor een consistente visie om de gelijkwaardigheid te verdedigen en daarmee ook voor de vrijheid die we in Nederland hoog te houden hebben.

Door op God te vertrouwen is een stabiele basis te vinden voor geloofszekerheid, rust en geluk voor jezelf in relatie tot anderen. Dit stelt niet dat mensen met geloof in God alles zomaar moeten aannemen wat een spreker van een geloofsgemeenschap zegt. Het is hierbij belangrijk op God te richten en de essentie van het theïsme niet uit het oog te verliezen. De essentie van het Christendomis:´God lief hebben boven al met heel uw hart ziel en verstand´ en ´uw naaste als u zelve´ (De Bijbel, Marcus 12 vers 30-31, Lucas10 vers 29-37, Matthéüs 22 vers 37-39). De mens dient alles te beproeven, het goede te behouden en zich te onthouden van al het kwaad. (1Tessalonicenzen 5 vers21-22). Vanuit deze uitgangspositie kan men dus sceptisch zijn.

Waarom afzetten tegen atheïsme?
Sommige mensen denken te weten dat God niet bestaat. Hun argumentatie is dan dat ze hem niet zien of ervaren, dit terwijl wij mensen niet alwetend en/of alles ervarend zijn. Iets dat we niet ervaren kan er wel zijn, zo bestaan er ook micro organisme en wiskunde die je als mens niet ervaart maar wel kan kennen.
Het is niet wetenschappelijk rationeel te stellen dat God niet bestaat zonder een inductieve drogreden te maken. Dit gezien er een buitengewoon grote groep is die God wel ervaart. Wanneer de mens zich er naar uitstrekt dan kan de mens God leren kennen. De atheïst begaat deze atheïstische drogreden doordat de atheïst per definitie God ontkent en dit alleen met zekerheid zou kunnen ontkennen wanneer deze claimt alwetend te zijn. Iemand die niet weet of God is, is agnost. Het woord is afgeleid van het Griekse gnosis (weten) met het voorvoegsel a (niet). Letterlijk is dus een agnost “iemand die (het) niet weet”, die niet weet of er een God is.

Er is geen enkel bewijs dat God niet is, niet in de natuur noch in logica. Hiertegenin wordt gebracht dat je iets dat niet is niet makkelijk kan falsificeren. Dit laatste klopt, daarom is het belangrijk de vraag om te draaien, en je af te vragen of God wel bestaat, wat kan door open te vragen of God in jou leven kan komen en naar hem opzoek te gaan. Durf je dit? Vanuit dit oogpunt is atheïsme een irrationele opvatting van iemand die God niet heeft gevonden.

Als we daarnaast kijken naar de waarde voor jou leven, dan is atheïsme een geloof in de futiliteit van het leven, waarbij vanuit rationele gronden nooit gesteld kan worden dat een mens zeker weet dat God er niet is. Zo zal de mens logisch agnost behoren te zijn, dat is iemand die twijfeld of het leven een diepere waarde en zingeving kent. Omdat niet weten en het ontkennen van God de mens niets te bieden heeft en dit vrijwel alom aanwezig is, zal deze website vooral aandacht besteden aan een sceptische kijk gericht op de positie van de agnost en de atheïst.

Leave a reply