Waarom deze website?

Welkom op deze pagina.

Mijn doel is om aan te zetten tot nadenken

Het aanscherpen van gedachten (van de lezer en van mijzelf) over controversele onderwerppen aangaande het Christelijk geloof en de maatschappij visie die in Nederland heerst. Met deze inslag bent u uitgenodigd om kritisch te zijn, maar ook om aanvullingen voor te stellen.

Ik ben ervan overtuigd dat consistent denken van grote waarde is. Ook denk ik dat de Joods-Christelijke waarden en cultuur vanuit het Christelijk geloof onder druk staan en doorgaans niet om goede argumenten. Ik ben van mening dat ons land en de onderlinge verhoudingen hierdoor niet mooier worden. Er worden geregeld drogredenen openbaar gepropageerd die vanuit de menselijke reden claimen te bewijzen dat er geen God is. Zo wordt aangegeven onder het kopje ‘Drogredenen ter verdediging van atheïsme’, wat er in die redeneringen aan schort en waarom ze volgens logica gebaseerd zijn op niet kloppende redeneringen, dan wel op direct bedrog.

Onzekerheid en geloof
Het lastige is dat de mens van zichzelf de juistheid niet met absolute zekerheid kan bepalen. Dit is waarom de mens bewust of onbewust altijd geloofsuitgangspunten aanneemt. Vanuit deze zekerheid is het belangrijk zelf na te denken over de geloofsuitgangspunten die er zijn en daarin bewust keuzes te maken en daar naar te leven. Als mens ben je immers geneigd om te vereren en ongeneeslijk religieus, je leven zal zich altijd rond zaken richten die je belangrijker acht dan andere zaken. Ieder mens beantwoord bewust of onbewust de vraag wat het belangrijkst is in de daden waar men voor kiest.

Zelf geloof ik in God geopenbaard in het Christendom, dit is voor mij mijn belangrijkste geloofsuitgangspunt wat ik aanneem omdat hieruit de gelijkwaardigheid van de mens, diens natuurlijke vrijheid en verleidingen kenbaar en te funderen worden. Dit is mijns inziens vele malen meer solide dan het willekeurig aannemen van deze losse punten zonder dat dit ergens op gebaseerd is. Seq atheisme en darwinisme laat dusver weinig ruimte voor een consistente visie om de gelijkwaardigheid te verdedigen en daarmee ook voor de vrijheid die we in Nederland hoog te houden hebben.

Door op God te vertrouwen is een stabiele basis te vinden voor geloofszekerheid, rust en geluk voor jezelf in relatie tot anderen. Dit stelt niet dat mensen met geloof in God alles zomaar moeten aannemen wat een spreker van een geloofsgemeenschap zegt. Het is hierbij belangrijk op God te richten en de essentie van het theïsme niet uit het oog te verliezen. De essentie van het Christendomis:´God lief hebben boven al met heel uw hart ziel en verstand´ en ´uw naaste als u zelve´ (De Bijbel, Marcus 12 vers 30-31, Lucas10 vers 29-37, Matthéüs 22 vers 37-39). De mens dient alles te beproeven, het goede te behouden en zich te onthouden van al het kwaad. (1Tessalonicenzen 5 vers21-22). Vanuit deze uitgangspositie kan men dus sceptisch zijn.

Waarom afzetten tegen atheïsme?
Sommige mensen denken te weten dat God niet bestaat. Hun argumentatie is dan dat ze hem niet zien of ervaren, dit terwijl wij mensen niet alwetend en/of alles ervarend zijn. Iets dat we niet ervaren kan er wel zijn, zo bestaan er ook micro organisme en wiskunde die je als mens niet ervaart maar wel kan kennen.
Het is niet wetenschappelijk rationeel te stellen dat God niet bestaat zonder een inductieve drogreden te maken. Dit gezien er een buitengewoon grote groep is die God wel ervaart. Wanneer de mens zich er naar uitstrekt dan kan de mens God leren kennen. De atheïst begaat deze atheïstische drogreden doordat de atheïst per definitie God ontkent en dit alleen met zekerheid zou kunnen ontkennen wanneer deze claimt alwetend te zijn. Iemand die niet weet of God is, is agnost. Het woord is afgeleid van het Griekse gnosis (weten) met het voorvoegsel a (niet). Letterlijk is dus een agnost “iemand die (het) niet weet”, die niet weet of er een God is.

Er is geen enkel bewijs dat God niet is, niet in de natuur noch in logica. Hiertegenin wordt gebracht dat je iets dat niet is niet makkelijk kan falsificeren. Dit laatste klopt, daarom is het belangrijk de vraag om te draaien, en je af te vragen of God wel bestaat, wat kan door open te vragen of God in jou leven kan komen en naar hem opzoek te gaan. Durf je dit? Vanuit dit oogpunt is atheïsme een irrationele opvatting van iemand die God niet heeft gevonden.

Als we daarnaast kijken naar de waarde voor jou leven, dan is atheïsme een geloof in de futiliteit van het leven, waarbij vanuit rationele gronden nooit gesteld kan worden dat een mens zeker weet dat God er niet is. Zo zal de mens logisch agnost behoren te zijn, dat is iemand die twijfeld of het leven een diepere waarde en zingeving kent. Omdat niet weten en het ontkennen van God de mens niets te bieden heeft en dit vrijwel alom aanwezig is, zal deze website vooral aandacht besteden aan een sceptische kijk gericht op de positie van de agnost en de atheïst.

2 comments on “Waarom deze website?

 1. Lack_Of_Intelligence_And_Morals_Ruin_ThisWorld

  Zelfs al geloof je in een schepper, dan rijst de vraag welke? En wie zegt dat die wel een handleiding heeft geschreven? Mss zijn we in zijn ogen maar betekenisloze mieren?

  Zonder te willen aanvallen, er zijn toch enkele(vanuit menselijke logica) problemen met het geloof in een specifieke leer.

  Er zijn er namelijk zoveel, en wat je gelooft wordt voornamelijk bepaald door de plaats in de wereld waar je leven start. Welk geloof is dan het goede? En hoe kunnen wij dat weten?

  En al die mensen die op de verkeerde plaats geboren worden waardoor ze nooit over uw god leren, die gaan automatisch gedoemd zijn?

  En wat met mentaal gehandicapten? Gaan die in het hiernamaals nog mentaal gehandicapt zijn? Of gaan die dan ineens een normaal IQ hebben? En dus eigenlijk iemand anders zijn?

  En wat als uw ziel gered wordt en het eeuwige leven krijgt in de hemel, omdat u gelovig leeft, maar uw dierbaren (ouders/kinderen/geliefde/vrienden) geloven niet en gaan dus naar de hel. Zou die wetenschap u niet kwellen tijdens uw verblijf in de hemel? En zo ja, kan je het dan nog hemel noemen met dergelijke kwelling in uw hart?

  Bijkomend, waarom zou god gebruik maken van een boek (bijbel) om zijn wil duidelijk te maken? Een boek dat geschreven, herschreven, aangepast, vertaald en gedrukt moet worden door MENSEN, terwijl MENSEN per definitie zondaars, egoïsten en leugenaars zijn?

  Hoe kan god van ons verlangen om te vertrouwen op iets wat zo makkelijk door mensen vervalst kan worden als een boek? Zou een almachtige god die een plan heeft voor de mensen geen betere foolproof manier kunnen bedenken om zijn boodschap duidelijk te maken?

  Geloven in wat in de bijbel staat, is vertrouwen in MENSEN die deze bijbel schreven en drukken gedurende duizenden jaren zonder iets aan te passen in hun eigen voordeel..

  Ik zou graag geloven, maar niet in MENSEN. Dat zijn per definitie zondaars met een agenda.
  Helaas komt de bijbel niet rechtstreeks uit hemelse drukpersen, maar uit handen van mensen. Dat is een van de zwakke schakels.

  En wat met de mensen die leefden voor christus? Die wisten niet eens wat de bedoeling was? Waar zitten die dan? In hemel of hel?

  In de morele wijsheden kan ik me wel grotendeels vinden. Alleen daarvoor al zou je de mensen een geloof in een oordelende god toewensen.

  Enfin, ik sluit niets uit. mijn menselijk begrip is nu eenmaal beperkt.

  Met vriendelijk groeten

  An former optimist with too much,experience 🙁

  1. RBP

   Beste teleurgestelde optimist,

   dank voor uw reactie, ik sluit aan bij de erkenning dat ons begrip beperkt is en dat intenties niet altijd het goede voor ogen blijken te hebben. We hebben zowel scepsis als geloof nodig gezien de capaciteit om te weten van mensen haar grenzen kent. Kijkend naar onze capaciteit te kennen is de bijbel te valideren, door vast te stellen of er meerdere waarnemingen zijn, te kijken wat bekering in mensen uitwerkt, te kijken welke tegenbewijzen er zijn én wat waren alternatieve motieven om te geloven voor de eerste Christenen. De triangulatie van bronnen geeft dan een helder beeld dat het Christendom en haar universalistische waarheidsclaim vanuit verschillende bronnen kwam én dat het tegen de verdrukking in groeide. Men riskeerde huid en haar om te getuigen van dat wat men zelf had waargenomen. Bestudeer de evangelisten van het Christendom én hoe ze aan hun einde kwamen, dat is op zijn minst zeer opmerkelijk.

   De latente veronderstelling dat mensen onterecht in de hel komen stoort mij allerminst, gezien dit niet kan voorkomen uitgaand van een algoede God. Deze God kunnen we kennen in het besef van het goede waar de teleurstellingen en fouten (zonde) schraal tegen afsteken. Echter gegeven de menselijke neiging fouten te maken verdient geen mens het uit de eigen natuur om bij God te horen, sterker nog, dat zal ondraaglijk zijn voor deze mens die zijn zonde niet wenst af te leggen. Lees The Great Divorce van C.S. Lewis. Mogelijk biedt dit een ingang om de ervaring die je hebt uit de sfeer van teleurstelling naar een sfeer van hoop te verplaatsen.

Leave a reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.